Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Stichting

Statuten
Stichting Framer Framed werd in 2010 opgericht. De doelstelling van Stichting Framer Framed (artikel 2 van de statuten) luidt als volgt: “De stichting heeft ten doel de ontwikkeling van kennis en expertise op het gebied van interculturele processen in hedendaagse kunst te stimuleren, door de samenwerking tussen verschillende Nederlandse (kunst )instellingen te bevorderen en het initieren, organiseren, faciliteren en produceren van activiteiten in de vakgebieden beeldende kunst, onderzoek, journalistiek en media.

Raad van Toezicht
Framer Framed werkt met een Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht bestaat sinds 2019 uit: Esther Captain, Mirjam Shatanawi, Thomas Berghuis en Mehtap Kocer. In de bestuurlijke opvatting laat de Raad van Toezicht de gehele beleidsvorming over aan de directie. De directie is belast met zowel de constituerende als de dirigerende leiding (= beleidsuitvoering).

Bestuur
Stichting Framer Framed werd in 2010 opgericht en heeft enkele bestuurswisselingen gekend. Sinds 2019 bestaat het bestuur uit:
Mellouki Cadat-Lampe, Cas Bool & Josien Pieterse. Bool en Pieterse vormen tevens de directie van Framer Framed.

Directie
De beleidsvorming, programmering en dagelijkse coördinatie van projecten die onder de noemer Framer Framed worden georganiseerd, vallen onder de verantwoordelijkheden van de directie: bestaande uit Cas Bool en Josien Pieterse. Cas Bool studeerde culturele antropologie met als regio specialisatie de Caraïben en Latijns Amerika. Josien Pieterse studeerde politicologie en vrouwenstudies. Beide zijn mede-initiatiefnemers van Framer Framed en in die hoedanigheid sinds 2008 bij het initiatief betrokken.

Jaarverslag 
Halverwege 2014 opende Framer Framed de expositieruimte in de Tolhuistuin in Amsterdam. Omdat de programmering halverwege dat jaar van start ging en doorliep in 2015, werden de jaren 2014 en 2015 samengevoegd in het jaarverslag 2014-2015; samen goed voor ruim 12 maanden programmering. Het jaarverslag 2016 is hier te vinden. Het jaarverslag 2017 is hier te vinden.

Code Culturele Diversiteit
Framer Framed gaat er vanuit dat de organisatie, de tentoonstellingen en de programmering een weerslag moeten zijn van een divers samengestelde samenleving. De organisatie veronderstelt dat identiteit intersectioneel is en daarmee een complexe samenstelling is van verschillende eigenschappen, voorkeuren en identiteitskenmerken die op elkaar inwerken. Sekse / gender, seksualiteit, klasse, kleur en culturele achtergrond, etc spelen daarbij allemaal een rol. De organisatie tracht deze diversiteit in de gehele organisatie mee te nemen. Gestreefd wordt naar het creëren van een open organisatiecultuur waarbinnen verschillende mensen zich op hun gemak voelen en gezien weten.

Governance Code Cultureel
Framer Framed werkt volgens de governance code cultureel.

Fair Practice Code
Framer Framed was onderdeel van de werkgroep ‘Fair Practice Code’, een initiatief van De Zaak Nu om te komen tot een sector gedragen arbeidsvoorwaarden en loongebouw. Met name in de kleine en middelkleine instellingen (omzet tot €500.000,-) is sprake van een algemeen tekortschietende beloning van werknemers en structureel onbetaald overwerk. Daarnaast wordt er bovenmatig veel gebruik gemaakt van zzp’ers en draaien veel kleinere instellingen op vrijwilligers en stagiairs. Om tot betere arbeidsvoorwaarden te komen voor medewerkers van meerjarig gesubsidieerde podiumkunsten (theater, dans, muziektheater en muziek), alle middelgrote en grote musea, en alle presentatie-instellingen voor beeldende kunst is een rapport verschenen dat in 2019 werd gepresenteerd aan de Minister van OCW.

ANBI
Stichting Framer Framed is onder fiscaal nummer 8501.87.308 door de belastingdienst aangemerkt als ondernemend en dus belastingplichtig en beschikt sinds 1 januari 2016 over een ANBI status.