Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

'On the Nature of Botanical Gardens' (2020), exhibition installation view at Framer Framed. Photo: Eva Broekema / Framer Framed
Installation photo 'UnAuthorised Medium' at Framer Framed. Photo: (c) Eva Broekema
Performance van Xenson Znja aan de IJ-over (2015). Foto: Framer Framed / Laura E. Tompa
Performance van Noel Ed De Leon aan de Noordelijke IJ-over (2018). Foto: Marlise Steeman / Framer Framed
Walid Siti, Monument to the Unsung. Photo: (c) Maarten van Haaff
Wafae Ahalouch, The Silent Scream (Amsterdam, 2018).  Foto (c) Maarten van Haaff / Framer Framed
Tar for Mortar, a performative workshop by Comfort Ball. Photo: © Betul Ellialtioglu / Framer Framed
Bezoekers bij een opening in Werkplaats Molenwijk, Amsterdam
Framer Framed, 'On The Nature of Botanical Gardens'. Foto: Maarten Nauw / Framer Framed
Anna Dasović, 'Before the fall, there was no fall. Episode 01: Raw material' (2019). Foto: © Eva Broekema / Framer Framed

Stichting

Doelstelling
Stichting Framer Framed werd in 2010 opgericht. De oprichtingsdoelstelling van Stichting Framer Framed luidt als volgt: “De stichting heeft ten doel de ontwikkeling van kennis en expertise op het gebied van interculturele processen in hedendaagse kunst te stimuleren, door de samenwerking tussen verschillende Nederlandse (kunst )instellingen te bevorderen en het initieren, organiseren, faciliteren en produceren van activiteiten in de vakgebieden beeldende kunst, onderzoek, journalistiek en media.

Bestuur
Stichting Framer Framed werd in 2010 opgericht en heeft enkele bestuurswisselingen gekend. Sinds 2019 bestaat het bestuur uit: Mellouki Cadat-Lampe, Cas Bool & Josien Pieterse. Bool en Pieterse vormen tevens de directie van Framer Framed.

Directie
De beleidsvorming, programmering en dagelijkse coördinatie van projecten die onder de noemer Framer Framed worden georganiseerd, vallen onder de verantwoordelijkheden van de directie: bestaande uit Cas Bool en Josien Pieterse. De vergoeding van de directe vindt plaats conform de ‘Richtlijn functie- en loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst’. Hier wordt door de Raad van Toezicht op toegezien. Cas Bool studeerde culturele antropologie met als regio specialisatie de Caraïben en Latijns Amerika. Josien Pieterse studeerde politicologie en vrouwenstudies. Beide zijn mede-initiatiefnemers van Framer Framed en in die hoedanigheid sinds 2008 bij het initiatief betrokken.

Raad van Toezicht
Framer Framed werkt met een Raad van Toezicht model. De onbezoldigde Raad van Toezicht bestaat uit:
Sylvia DornseifferMirjam Shatanawi, Mehtap Kocer, Lisa Walcott en Una Henry. In de bestuurlijke opvatting laat de Raad van Toezicht de gehele beleidsvorming over aan de directie. De directie is belast met zowel de constituerende als de dirigerende leiding (= beleidsuitvoering).

Jaarverslag 
Halverwege 2014 opende Framer Framed de expositieruimte in de Tolhuistuin in Amsterdam Noord. Omdat het programma halverwege dat jaar van start ging en doorliep in 2015, werden de jaren 2014 en 2015 samengevoegd (samen goed voor 12 maanden programmering). Na een verhuizing opende Framer Framed in september 2019 de deuren in Amsterdam Oost.

Onderstaande de jaarverslagen:
jaarverslag 2014-2015;
jaarverslag 2016;
jaarverslag 2017;
jaarverslag 2018;
jaarverslag 2019;
jaarverslag 2020;
jaarverslag 2021.

Jaarrekening 2021
Bestuursverslag 2021

Code Culturele Diversiteit
Framer Framed gaat er vanuit dat de organisatie, de tentoonstellingen en de programmering een weerslag moeten zijn van een divers samengestelde samenleving. De organisatie veronderstelt dat identiteit intersectioneel is en daarmee een complexe samenstelling is van verschillende eigenschappen, voorkeuren en identiteitskenmerken die op elkaar inwerken. Seksualiteit en sekse, gender, lichamelijke beperkingen, klasse, kleur en culturele achtergrond spelen daarbij allemaal een rol. De organisatie tracht voor diversiteit in de gehele organisatie ruimte te bieden en ziet deze diversiteit als een verrijking. Gestreefd wordt naar het creëren van een open en veilige plek en organisatiecultuur waarbinnen verschillende mensen zich op hun gemak voelen en gezien weten.

Principles of Community & Code of Conduct

Voor meer informatie over het creëren en behouden van een open en veilige plek en organisatiecultuur zie onze Principles of Community and Code of Conduct. We vragen iedereen die bij Framer Framed betrokken is deze te onderschrijven.

Governance Code Cultureel
Framer Framed werkt volgens de governance code cultureel.

Richtlijn kunstenaarshonoraria
Sinds 2017 volgt Framer Framed als onderdeel van de Fair Practice Code de richtlijn kunstenaarshonoraria.

Fair Practice Code
Framer Framed was onderdeel van de werkgroep ‘Fair Practice Code’, een initiatief van De Zaak Nu om te komen tot een sector gedragen arbeidsvoorwaarden en loongebouw. Met name in de kleine en middelkleine instellingen is sprake van een algemeen tekortschietende beloning van werknemers en structureel onbetaald overwerk. Daarnaast wordt er bovenmatig veel gebruik gemaakt van zzp’ers en draaien veel kleinere instellingen op vrijwilligers en stagiairs.

Om tot betere arbeidsvoorwaarden te komen voor medewerkers van meerjarig gesubsidieerde podiumkunsten, alle middelgrote en grote musea en alle presentatie-instellingen voor beeldende kunst verscheen in 2019 het rapport Op weg naar het nieuwe normaal dat werd gepresenteerd aan de Minister van OCW. Bij aanvang van de nieuwe kunstenplan periode 2021-2024 zijn de conclusies uit dit rapport vertaald in het eigen personeelsbeleid conform de Richtlijn functie- en loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst.

Ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie
Framer Framed is lid van de Zaak Nu, een een belangenvereniging voor presentatie-instellingen. Leden van De Zaak Nu hebben zich aangesloten bij Landelijk Bureau Integriteit en Vertrouwenspersoon (LBIV)Iedereen die werkzaam is bij Framer Framed kan te allen tijde gebruik maken van de diensten van een extern vertrouwenspersoon bij LBIV en daar melding maken van ongewenste omgangsvormen. Dit meldpunt en de vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk. Deze vertrouwenspersonen zijn er voor de werk- en opdrachtnemer, die last heeft (gehad) van ‘ongewenste omgangsvormen’: seksuele intimidatie dan wel seksueel misbruik, agressie en geweld (dus ook intimidatie en machtsmisbruik), discriminatie of pesten. Het maakt niet uit of het vandaag is gebeurd, vorige week, of tien jaar geleden.

Merknaam
®Framer Framed is een geregistreerde merknaam.

ANBI
Stichting Framer Framed is onder fiscaal nummer 8501.87.308 door de Belastingdienst aangemerkt als ondernemend en dus belastingplichtig en beschikt sinds 1 januari 2016 over een ANBI status.

ANBI_Framer Framed