Over de rol van kunst in een globaliserende samenleving

Framer Framed

Educatie - Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor deelname aan educatieve projecten en programma’s die georganiseerd worden door Framer Framed.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
– Educatieve activiteit: alle educatieve programma’s en projecten die Framer Framed organiseert,
waaronder workshops, cursussen, atelierbezoeken etc.
– Deelnemer: de persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger (ouders, voogd, etc.) die deelneemt aan een educatieve activiteit. Mocht de educatieve activiteit niet geregeld worden via de directe deelnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger, maar door een derde partij (bijvoorbeeld een school) dan is de deelnemer in deze algemene voorwaarden de derde partij.
– Overeenkomst: de inschrijving (en eventuele betaling) van de deelnemer en bevestiging en akkoord van Framer Framed.

1. De deelnemer is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst de gevraagde persoonlijke gegevens te verstrekken van zichzelf/deelnemer(s) voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de educatieve activiteit. Deze verplichting geldt voor persoonsgegevens, alsmede relevante medische en psychische bijzonderheden.
2. De verstrekte gegevens worden gebruikt voor goed verloop van de educatieve activiteit en in geval van noodgevallen. Rekening houdend met de privacy van de deelnemer worden deze gegevens niet met derden gedeeld.
3. De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de educatieve activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de integriteit of veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Framer Framed of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de educatieve activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer.
4. Deelname geschiedt op eigen risico van (de wettelijk vertegenwoordiger van) de deelnemer. Framer Framed kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of goederen.
5. Bij deelname via een derde partij (zoals een school), dient er altijd een begeleider vanuit die partij aanwezig te zijn en blijft verantwoordelijk voor de leerlingen.
6. Framer Framed houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de educatieve activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotie en educatieve doeleinden, mits hier schriftelijke toestemming voor is gegeven door de deelnemer via de e-mail.
7. Framer Framed heeft te allen tijde het recht, mits schriftelijk, de overeenkomst te annuleren. Hierbij wordt de naam van de deelnemer, de betreffende educatieve activiteit en de datum van aanvang vermeld.
8. Bij een betaalde activiteit, gelden de volgende regels voor annulering:
a. annulering geschiedt altijd schriftelijk, per e-mail;
b. bij annulering door scholen of andere organisaties binnen twee weken voor aanvang van de activiteit, wordt 50% van de prijs in rekening gebracht;
c. bij annulering van losse inschrijvingen binnen één week voor aanvang van de activiteit, wordt 50% van de prijs in rekening gebracht.
d. als de deelnemer ten tijde van de activiteit niet verschijnt zonder annulering, wordt 100% van de prijs in rekening gebracht.
9. Indien onvoorziene omstandigheden daartoe aanleiding geven, is Framer Framed gerechtigd de educatieve activiteit te onderbreken, te verplaatsen en/of te annuleren. Bij annulering door Framer Framed zal het reeds betaalde voor de educatieve activiteit worden gerestitueerd. Framer Framed aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de deelnemers of diens organisatie door de annulering schade ondervindt of kosten maakt.
10. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Framer Framed.